Zásady ochrany osobních údajů společnosti TG Services GmbH

Úvod

Společnost TG Services bere ochranu vašich údajů velmi vážně. Veškeré údaje poskytnuté uživatelem prostřednictvím webových stránek „www.tg-services.de“ jsou shromažďovány a používány v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Veškeré informace a vysvětlení na těchto webových stránkách nejsou závazné. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost a úplnost obsahu. Rovněž tím nepřebíráme žádnou záruku ani nezaručujeme žádné vlastnosti výrobků. Z obsahu webových stránek nevyplývají žádné právní nároky. Chyby v obsahu opravíme ihned, jakmile se o nich dozvíme. Obsah webových stránek nemusí být vždy aktuální z důvodu zpožděné aktualizace. Proto se u nás informujte o stavu, technických detailech a dostupnosti produktů a služeb. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah stránek, na které jsou odkazy na našich webových stránkách.

§ 1 Obecně

(1) Vaše osobní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v souladu s ustanoveními německého zákona o ochraně osobních údajů. Následující předpisy vás informují o druhu, rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů.

(2) Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše webové stránky. Pokud jste prostřednictvím odkazů na našich stránkách přesměrováni na jiné stránky, informujte se tam o příslušném nakládání se svými osobními údaji.

§ 2 Automatický sběr dat

Z technických důvodů se zaznamenávají následující údaje, které nám předává váš webový prohlížeč: typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, webová stránka, ze které jste navštívili naši stránku (referrer URL), webová stránka, kterou jste navštívili, datum a čas vaší relace, vaše IP adresa.

Tyto údaje se ukládají odděleně od vašich osobních údajů, které případně poskytnete. Jsou vyhodnocovány pro statistické účely, abychom mohli optimalizovat naši internetovou prezentaci a naše nabídky. Po vyhodnocení se tyto údaje vymažou. Hesla a ID uživatelů zůstávají pro nás neznámá. Tyto údaje se neukládají.

§ 3 Základní údaje

(1) Osobní údaje uvedené v § 1 odst. I se shromažďují, zpracovávají a používají pouze v rozsahu nezbytném pro vytvoření, obsahové uspořádání nebo změnu smluvního nebo objednávkového vztahu (základní údaje). Bez vašeho výslovného souhlasu nebo bez právního důvodu nebudou vaše osobní údaje předány třetím stranám, které nejsou součástí realizace smlouvy. Vaše osobní údaje budou předány nebo jinak poskytnuty třetím stranám pouze s vaším předchozím souhlasem. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány v těchto případech:

‒ Žádost o informační materiál: ukládáme, zpracováváme a spravujeme vaše osobní údaje potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytovat příslušné služby.

‒ Dotazy nebo používání konfigurátoru či online katalogu: abychom vám mohli tuto službu nabídnout, ukládáme, zpracováváme a spravujeme vaše osobní údaje nezbytné pro zpracování vašeho dotazu, které zpravidla provádějí naši partneři / smluvní prodejci.

‒ Pokud jste s tím souhlasili, použijeme vaše údaje také k tomu, abychom vás informovali o novinkách. V takovém případě poskytneme vaše osobní údaje našemu prodejnímu oddělení.

‒ Přihlášení prodejce: tyto údaje o účtu slouží k ověření vaší totožnosti při přístupu ke službám na stránkách www.tg-services.de a k ochraně před neoprávněným přístupem jiných uživatelů. Žádné informace o účtu nebudou sdíleny mimo společnost TG Services GmbH, pokud není v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak nebo pokud jsme k tomu neobdrželi váš výslovný souhlas či povolení. Svůj účet můžete kdykoli upravit nebo zrušit přes nastavení účtu. Vaše údaje budou uloženy, ale vaše heslo neznáme, to znáte pouze vy.

(2) Na žádost příslušných orgánů můžeme v konkrétních případech poskytnout informace o základních údajích, pokud jsou potřebné pro účely trestního stíhání, pro odvrácení nebezpečí policejními orgány dané země, pro splnění zákonných povinností orgánů ústavní ochrany spolku a jednotlivých zemí, spolkové zpravodajské služby nebo vojenské kontrarozvědky nebo pro prosazování práv k duševnímu vlastnictví.

§ 4 Informace o souborech cookie

(1) Používáme takzvané cookie k rozpoznání vícenásobného použití nabídky stejným uživatelem. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Při další návštěvě našich stránek poskytují tyto soubory informace, na jejichž základě jste automaticky opětovně identifikováni. Toto opětovné identifikování je založeno na vaší IP adrese uložené v souborech cookie. Takto získané informace slouží k optimalizaci našich nabídek a k usnadnění přístupu na naše stránky.

(2) Ukládání souborů cookie na svůj pevný disk můžete zabránit výběrem možnosti „Blokovat všechny soubory cookie“ v nastavení prohlížeče. Tento krok však může omezit funkce našich webových stránek.

§ 5 Změny zásad ochrany osobních údajů

Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů nebudeme měnit bez vašeho výslovného souhlasu. Předpokládáme, že se budou provádět pouze drobné změny. Bez ohledu na výše uvedené budeme veškeré změny zásad ochrany osobních údajů zveřejňovat na této stránce. Pokud by se jednalo o podstatné změny, zajistíme pro vás podrobnější oznámení (včetně e-mailu s oznámením o změnách zásad ochrany osobních údajů u některých služeb). Každou verzi těchto zásad ochrany osobních údajů lze identifikovat podle data v horní části stránky. Kromě toho uchováváme v archivu všechny předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů, abyste do nich mohli v případě potřeby nahlédnout.

§ 6 Stahování dat a softwaru

Společnost TG Services neručí za bezchybnost dat a softwaru, které si můžete stáhnout z našich webových stránek. Společnost TG Services GmbH kontroluje software, zda není zavirovaný. Přesto doporučujeme po stažení zkontrolovat data a software pomocí nejnovějšího antivirového programu, zda nejsou zavirované.

§ 7 Autorská práva a ostatní práva zvláštní ochrany

Obsah těchto internetových stránek je chráněn autorskými právy. Grafika, texty, loga, obrázky atd. lze stahovat, rozmnožovat, kopírovat, upravovat, zveřejňovat, posílat, přenášet nebo používat v jakékoli jiné formě pouze s písemným souhlasem společnosti TG Services GmbH. Uvedené názvy produktů a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo značkami. Jejich neoprávněné použití může vést k nárokům na náhradu škody a nárokům na upuštění od jejich používání.

§ 8 Ručení

Společnost TG Services neručí za škody, zejména za přímé nebo nepřímé následné škody, ztrátu dat, ušlý zisk, výpadky systému nebo výroby, které vzniknou v důsledku používání těchto internetových stránek nebo stahování dat. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud škody vzniklé používáním internetových stránek nebo stahováním dat byly způsobeny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Právní vztahy mezi vámi a službami TG vyplývající z používání internetových stránek se řídí právem Spolkové republiky Německo. V případě právních sporů s právními osobami vyplývajících z používání těchto internetových stránek je místně příslušným soudem soud podle sídla společnosti TG Services GmbH v Crailsheimu.

§ 9 Vysvětlení k ochraně osobních údajů

Zpravidla máte přístup ke všem internetovým stránkám společnosti TG Services GmbH, aniž byste museli poskytovat jakékoli osobní údaje. Pokud je v jednotlivých případech potřeba vaše jméno, adresa nebo jiné osobní údaje, budete na to předem upozorněni. Vaše osobní údaje o používání slouží k tomu, aby pro vás byly služby společnosti TG Services GmbH co nejpříjemnější a bylo možné je zlepšovat.

Pokud se rozhodnete poskytnout společnosti TG Services osobní údaje prostřednictvím internetu (např. za účelem vyřízení korespondence nebo objednávky), bude s těmito údaji nakládáno pečlivě v souladu s přísnými předpisy spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

Nemůžeme zaručit, že informace nebo osobní údaje, které nám byly předány, nebudou během přenosu „zachyceny“ třetími stranami.

§ 10 Poskytování osobních údajů třetím stranám

Pokud jsou údaje předávány poskytovatelům služeb v rámci pověřeného zpracování údajů, jsou tito poskytovatelé vázáni spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG), dalšími zákonnými předpisy a smluvně rovněž zásadami ochrany osobních údajů společnosti TG Services GmbH.

Bez vašeho výslovného souhlasu nepředá společnost TG Services vaše osobní údaje třetím stranám pro jiné účely.

§ 11 Bezpečnost

Společnost TG Services ukládá vaše data na speciálně chráněných serverech v Německu. Přístup k nim má pouze několik osob pověřených společností TG Services, které zajišťují technickou, obchodní nebo redakční podporu těchto serverů.

§ 12 Právo na odvolání

Pokud vyzvete společnost TG Services, aby vaše osobní údaje nepoužívala pro další kontakt a/nebo aby je vymazala, bude váš pokyn splněn. Údajů, které jsou nezbytně nutné pro realizaci zakázky nebo pro obchodní účely, se takový pokyn k vymazání, resp. nepoužívání údajů, netýká.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě odvolání nelze již personalizovanou službu nadále poskytovat, protože je založena na používání osobních údajů zákazníka.

§ 13 Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics

Tyto stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek společnosti Google Inc. (dále jen Google). Google Analytics používá takzvané „cookie“ (textové soubory), které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho využívání webových stránek. Informace vygenerované prostřednictvím cookie o vašem užívání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. V případě aktivování anonymizace IP na těchto webových stránkách však společnost Google zkrátí IP adresu uživatele z členského států Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím odesláním do USA. Jen ve výjimečných případech bude na server Google přenesena plná IP adresa a zkrácena až tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Ukládání cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat veškeré funkce na těchto webových stránkách. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících se svým používáním webových stránek (včetně své IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Více informací o této problematice najdete na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de nebo na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o službě Google Analytics a ochraně osobních údajů). Upozorňujeme, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“ pro zajištění anonymního sběru IP adres (takzvané maskování IP adresy). (Znění textu převzato z datenschutzbeauftragter-info.de)

§ 14 Reklama

Webové stránky společnosti TG Services GmbH zpravidla neobsahují žádný reklamní prostor. Případnou reklamu zajišťují externí reklamní servery. Údaje shromážděné v souvislosti s online reklamou (AdImpressions, AdKlicks) se používají výhradně ke statistickému vyhodnocení a k vytváření zpráv pro zadavatele reklamy. Při tomto procesu se nepoužívají žádné osobní údaje. U případné reklamy mohou být použity soubory, aniž by to společnost TG Services mohla jakkoli ovlivnit.

§ 15 Použití technologie SalesViewer®

Na našich stránkách jsou údaje shromažďovány a ukládány pro účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace pomocí technologie SalesViewer® společnosti SalesViewer® GmbH na základě oprávněného zájmu provozovatele webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

K tomuto účelu se používá kód založený na javascriptu, který shromažďuje údaje týkající se společnosti a odpovídajícího použití. Data shromážděná pomocí této technologie jsou šifrována pomocí nevratné jednosměrné funkce (tzv. hashování). Údaje jsou okamžitě pseudonymizovány a nejsou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek.

Údaje uložené v rámci SalesVieweru jsou vymazány, jakmile již nejsou potřeba pro zamýšlený účel a jejich vymazání není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání.

Se shromažďováním a ukládáním údajů můžete kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas do budoucna kliknutím na tento odkaz https://www.salesviewer.com/opt-out . Tím zabráníte, aby SalesViewer® v budoucnu shromažďovala vaše údaje na těchto webových stránkách. Do vašeho zařízení se tímto krokem uloží soubor cookie pro odhlášení z této webové stránky. Pokud vymažete své soubory v tomto prohlížeči, musíte na výše uvedený odkaz kliknout znovu.

§ 16 Sales Tracking Pixel

Naše webové stránky používají na stránce s potvrzením objednávky grafický pixel společnosti Solute GmbH, Zeppelinstr. 15, 76185 Karlsruhe pro sledování objednávek a pro účely fakturace, a to pro zákazníky, kteří se o nás dozvědí prostřednictvím stránek billiger.de nebo dalších partnerů společnosti Solute GmbH. K tomuto účelu ukládá společnost Solute GmbH informace do takzvaných protokolových souborů serveru, které váš prohlížeč automaticky předává společnosti Solute GmbH. Jedná se o tyto informace: Typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, referrer URL, název hostitele přistupujícího počítače, čas požadavku na server a IP adresa. Protokolové soubory serveru se automaticky odstraní po 30 dnech. Grafický pixel generuje takzvaný „referrer URL“. Společnost Solute GmbH shromažďuje a ukládá ID obchodu, čísla objednávek a celkovou hodnotu nákupního košíku, a to zejména pro účely fakturace s partnerským obchodem. Uchovávání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel obchodu má oprávněný zájem analyzovat informace o uskutečněných objednávkách, aby na základě těchto údajů optimalizoval sortiment nabízeného zboží a vyúčtoval služby, které k tomuto účelu využívá. Zásady ochrany osobních údajů najdete na adrese https://www.solute.de/ger/datenschutz/.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi!
Těšíme se na váš telefonát nebo email!

Zavoláme zpět

Zanechte prosím své telefonní číslo.
Ozveme se vám co nejdříve!